RSS
A A A
SmodBIP

dodatki mieszkaniowe


Dodatki mieszkaniowe mają siedzibę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5 w pok. nr 11. Pomoc w tej postaci przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 z późniejszymi zmianami). Wypłata przyznanego dodatku realizowana może być w postaci przelewu bankowego na konto zarządcy budynku lub gotówką w kasie MOPS według terminarza wypłat świadczeń na dany miesiąc. Interesantów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka tj. 7.30 do 15.30.

tel. 384 84 26 wew. 34

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza w przypadku:
gospodarstwa jednoosobowego - 175 % najniższej emerytury
gospodarstwa wieloosobowego - 125 % najniższej emerytury
powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej nie przekracza 60%.


W razie stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się. Jeżeli w ciągu 3 m-cy od dnia wstrzymania wypłaty dodatku nie nastąpi uregulowanie należności, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa. Wstrzymanie decyzji wypłaty dodatku następuje w drodze decyzji.

Tabela określająca normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego:

Powierzchnia normatywna: powiększona o:
30% 50%
1 osoba 35 m2 45,5 m2 52,2 m2
2 osoby 40 m2 52,0 m2 60,0 m2
3 osoby 45 m2 58,5 m2 67,5 m2
4 osoby 55 m2 71,5 m2 82,5 m2
5 osób 65 m2 84,5 m2 97,5 m2
6 osób 70 m2 91,0 m2 105,0 m2


W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób - dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Uprawnionymi do dodatku mieszkaniowego są:

najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych
członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właściciele lokali mieszkalnych,
inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zmienny albo socjalny.Opublikował: Mariusz Mariusz
Publikacja dnia: 14.12.2011
Podpisał: Mariusz Kobylarczyk
Dokument z dnia: 13.12.2011
Dokument oglądany razy: 6 632